ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Awards Thesis

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาสถาปัตยกรรม

 

 

ชื่อผลงาน Thesis Exhibition

เริ่มมาจากความสนใจในงานที่เป็นพวกอนุสรณ์และอาคารสาสนา จึงศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์และมุมมองความตาย จนมาพบเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักการมรณานุสติ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจึงพบสิ่งที่น่าสนใจจากแนวทางปฏิบัติของท่านพุทธกาลและเริ่มทำจากตรงจุดนี้

 

เจ้าของผลงาน

ปรารถนา ทับทิม

ศิษย์เก่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

Facebook Comments
(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Thesis SOA SPU_The jigsaw ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_Niche ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Landscape Cover Sapphaya ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_Inside cup ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Supra Market ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More