Digital Arts

ดิจิทัลอาร์ตส์

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น

จุดเด่นของสาขา

“เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม”

เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรม เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การออกแบบโมเดล แบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และงานศิลปะในเกม เป็นต้น

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

ดิจิทัลอาร์ตส์
43700
38,700 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 40,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ดิจิทัลอาร์ตส์
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

สาขาที่เปิดสอน


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน        93หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    21หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ41หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก31หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี        15หน่วยกิต
  รวม138หน่วยกิต1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตและวิทยาศาสตร์  
2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาของสาขาโดยตรงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้            
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ กลุ่มรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 เช่น การวาดเส้น การใช้สี การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น                                   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ กลุ่มรายวิชาเฉพาะของสาขาที่เป็นพื้นฐานด้านการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและความรู้ทางศิลปะพื้นฐานสู่การสร้างเป็นผลงานดิจิทัลอาร์ตส์โดยใช้สื่อต่างๆที่ได้เรียนมา เช่น การวาดภาพดิจิทัล การออกแบบฉากและการออกแบบตัวละคร การปั้นงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโมชั่นกราฟิกสำหรับงานดิจิทัลอาร์ตส์ การเรียนสื่อทางศิลปะและทฤษฏีทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสาขาวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ กลุ่มรายวิชาเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะเฉพาะที่นักศึกษาสนใจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มรายวิชานอกเหนือจากในหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หรือรายวิชาของคณะอื่น

จุดเด่น 
สร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์
ทุกรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) และการออกแบบ Concept Art สำหรับเกมส์ เป็นต้น

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย
ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 

เรียนกับมืออาชีพ
“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย
โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
–  กลุ่มวิชาชีพเลือก ดิจิทัลอาร์ตส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น
–  กลุ่มวิชาชีพเลือก มีเดียอาร์ตส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจิทัล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
  • (อักษรย่อ) : ศป.บ. (ดิจิทัลอาร์ตส์)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)
  • (อักษรย่อ) : B.F.A. (Digital Arts) Visual Effects)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. 

CAREER PATH

ดิจิทัลอาร์ตส์-จบที่นี่มีงานทำ

1) ศิลปินเชิงแนวคิด
2) นักเขียนภาพประกอบ
3) ศิลปินนักออกแบบโมเดล 3 มิติ
4) ผู้กำกับศิลป์
5) ศิลปินแนวดิจิทัล
6) ศิลปินสำหรับงานพื้นผิวเพื่องาน 3 มิติ
7) นักตัดต่อและลำดับภาพ
8) ผู้กำกับหนังอิสระ
9) นักตัดต่อหนัง
10) นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
11) นักออกแบบสร้างสรรค์งานอิสระ ฯลฯ

คณาจารย์

อาจารย์กัณยาวีร์ เพชรสุข
หัวหน้าสาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ผศ.วิชัย โยธาวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ผศ.ดร. ภานุวัฒน์ สิทธิโชค
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

เรียนรู้รอบด้านงาน ART
Digital Painting, Digital illustration, Character & Scene Design, Motion Graphic, 3D & 2D Asset, NFT Art Business

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 343,50045,90014,600
ปีการศึกษาที่ 442,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human*43,000 38,000410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human*43,000 38,000410,400
การออกแบบกราฟิก2 + Human*43,000 38,000412,400
การออกแบบกราฟิก (หลักสูตร ปวส.)2 + Human*65,000 60,000247,600
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human*43,000 38,000407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50047,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบกราฟิก
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 248,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 342,50051,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)412,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50044,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)407,400