บริการ


คู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


Download
แบบขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ>> สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบรายงานผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง>>สำหรับคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนของอาจารย์

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ>> สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ