ถามตอบ

ถาม : อาจารย์ที่ประสงค์จะยื่นขอตำแหน่ง “ผศ.” ต้องใช้ผลงานวิชาการใดบ้าง

ตอบ : มีผลงานวิชาการดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละ 1 เรื่อง เป็นอย่างน้อย และมีอัตราการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
        - งานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง และ
        - บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ หรือ ตำรา อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง และ
        - เอกสารประกอบการสอน อย่างน้อยจำนวน 1 วิชา

ถาม : บุคลากรที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่

ตอบ : ​ไม่สามารถยื่นได้เนื่องจากไม่มีชั่วโมงสอนประจำ ซึ่งการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีวิชาที่สอนและเอกสารประกอบการสอนต้องเป็นวิชาเดียวกัน

ถาม : งานวิจัยที่ทำด้วยทุนของตนเอง ไม่ได้ขอรับทุนจากแหล่งทุน สามารถนำมายื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่

ตอบ : ได้ แต่ต้องเป็นงานวิจัยได้รับการยอมรับ โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือการประชุมวิชาการ (Conference)