แนะนำหน่วยงาน


รองอธิการบดี (2)
รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอมรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
โทรศัพท์:0-2579-1111
อีเมล์: narong.yo@spu.ac.th


เลขานุการ
เนาวนิตย์ บูรณะวิทย์นางสาวเนาวนิตย์ บูรณะวิทย์
โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 1138
อีเมล์: naowanit.bu@spu.ac.th


อาจารย์ประจำช่วยงาน
ดร.สุบิน ยุระรัชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 3051
อีเมล์: subin.yu@spu.ac.th


เจ้าหน้าที่
อัจฉรา ทองมานางสาวอัจฉรา ทองมา
โทรศัพท์:0-2579-1111 Ext. 1200, 1276
อีเมล์: audchara.th@spu.ac.th