แนะนำหน่วยงาน


DrNarong_210x280สารจากผู้บริหาร 

การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเฉพาะบุคลากรในสายวิชาการ ซึ่งจะต้องพัฒนาบุคลากรดังกล่าวทั้งในด้านคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม โดยมีแผนและนโยบายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย การผลิตเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ การพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

การสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์) เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้การสนับสนุนคณาจารย์)ที่ให้ความสนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีศักยภาพในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้เข้าใจนโยบาย ความสำคัญ และทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ มหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้สำนักงานรองอธิการบดี (2) รับเรื่องและดำเนินการโดยตรงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป