UKPSF Senior Fellow


ผู้ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของประเทศอังกฤษ UK Professional Standards Framework ในระดับ Senior Fellow ได้แก่

 
 
UploadImage
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

 
 

UploadImage

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์