ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คำสอน


UploadImage


รายชื่อ ตำรา / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน ที่ผ่านการสนับสนันของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน *รายชื่อ เฉพาะเล่มที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตำรา
2563  
การออกแบบสิ่งพิมพ์ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร คณะดิจิทัลมีเดีย  
2563  การออกแบบด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
2562  Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร คณะดิจิทัลมีเดีย   
2562 
งานโภชนาการและครัวการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
2560  การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล คณะดิจิทัลมีเดีย
2559  การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ ดร.สุขสวัสดี รัฎฐวุฒิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558   หลักการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ อ.วรรณี งามขจรกุลกิจ คณะนิเทศศาสตร์
2558   คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณะนิติศาสตร์
2556   การบัญชีชั้นกลาง 2 ผศ.ธาราวัน เพชรเจริญ คณะบัญชี
2556   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล คณะบัญชี
2556   หลักการสื่อสารและโทรคมนาคม ผศ.ปรีชา กอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556   ระบบปรับอากาศในอาคาร อ.กนกวรรณ อุสันโน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2556   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ผศ.ปัทมา โกเมนจำรัส คณะเศรษฐศาสตร์
2555   การจัดการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทา คณะบริหารธุรกิจ
2555   คำอธิบายกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ อ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร คณะนิติศาสตร์ 
2555   คำอธิบายกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ อ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร คณะนิติศาสตร์ 
2555   การจำลองและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555   อุณหพลศาสตร์ 1 ผศ.อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผศ.สุพล พรหมมาพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554   การวิจัยดำเนินงาน 1 ผศ. ดร.สุพัตตรา เกษราพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

----------------------------- 
เอกสารประกอบการสอน
2560   พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
2560   SDM คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น อ.วีรภัทร สุธีรางกูร คณะดิจิทัลมีเดีย
2559   ITE 513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ ดร.สุขสวัสดี รัฎฐวุฒิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557   PRS327 การประชาสัมพันธ์องค์กร อ.นาตยา กันทเสนา คณะนิเทศศาสตร์

-----------------------------          
เอกสารคำสอน
2562   สาระสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
2560   การจัดการการเปลี่ยนแปลง ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
2558   การพัฒนาองค์การ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
2557   การสื่อสารเเพื่อการโน้มน้าวใจในการนำเสนองานทางธุรกิจ ผศ.เอกธิดา เสริมทอง คณะนิเทศศาสตร์
2556   ป.พ.พ. ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี คณะนิติศาสตร์
2556   เศรษฐศาสตร์การจัดการ ผศ.ปัทมา โกเมนจำรัส คณะเศรษฐศาสตร์