ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8
โทร : 02 579 1111 ต่อ 1198, 1182
Fax : 02 579 7005
Email : tlc@spu.ac.th