รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2562


รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2562 ให้แก่อาจารย์ ดังรายนาม ต่อไปนี้

 
UploadImage
ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์UploadImage

ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ คณะนิเทศศาสตร์
UploadImage
ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี