ถามตอบ

ถาม : ขั้นตอนการเบิกเงินสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

ถาม : สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กองทุนชราภาพ

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กองทุนชราภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------
1. (อายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์) ประกันสังคม ทางเลือกสำหรับผู้เกษียณอายุ [
ไฟล์แนบ]
2. (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ประกันสังคม ทางเลือกสำหรับผู้เกษียณอายุ [ไฟล์แนบ]
3. ประกันสังคม “กองทุนชราภาพ” (โครงการชราภาพเริ่มเดือน ธ.ค. 2541) [ไฟล์แนบ]
4. สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 [ไฟล์แนบ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาม : มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการอะไรบ้าง ?

 1. ประกันสังคม

 2. ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

 3. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 4. ประกันสุขภาพ

 5. ประกันอุบัติเหตุ

 6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ลดหย่อนค่าหน่วยกิตและค่าเล่าเรียนบุตรบุคลากร

  • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์(จ.ภ.)

  • เบญจมดิเรกคุณาภรณ์(บ.ภ.)

 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 8. มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อบุคลากรกรณีบุคลากร บุตร และบิดา - มารดาในครอบครัวบุคลากรเสียชีวิต

 9. มอบเงินแสดงความเสียใจกรณีบิดา-มารดา-บุตร/ธิดา สามี/ภรรยาของบุคลากรเสียชีวิต และบุคลากรเสียชีวิต

 10. งานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย

 11. เสื้อสูทหรือชุดยูนิฟอร์ม

 12. เงินของขวัญปีใหม่

 13. ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เช่น เสื้อยืดโปโล เสื้อแจ็คเกต น้ำหอมอโรม่า เป็นต้น
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาม : ขั้นตอนขอไปนำเสนอผลงานวิชาการ มีอย่างไร?

    *******   ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ *******

 1. บุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการจัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบรายละเอียดขออนุมัติไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีรายการเอกสารต่อไปนี้บุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการส่งบันทึกข้อความและเอกสารแนบใน E-doc ถึงสำนักงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ

  • 1.1    บันทึกข้อความ

  • 1.2    รายละเอียดการประชุม (กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดงาน อื่นๆ)

  • 1.3    ผลงานฉบับเต็ม (ต้องมีรายละเอียด บทคัดย่อ บทนำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการทำโครงงาน/วิจัย บทสรุป ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง อื่นๆ)

  • 1.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง อื่นๆ)

  • 1.5    หนังสือตอบรับ/จดหมายตอบรับ/อีเมลล์ตอบรับ ที่ได้รับการตอบรับแล้ว/Accepted (ต้องระบุเป็นชื่อบุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/บทความที่เผยแพร่ หากบุคลากรที่มีรายชื่อตอบรับแล้วไม่สามารถไปนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคลากรคนอื่นไปแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบฉันทะแนบมาในรายละเอียดการขออนุมัติด้วย

 2. และให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน พิจารณาความเหมาะสมของผลงานและที่ประชุมวิชาการ

 3. สำนักงานบุคคลส่งสรุปเอกสารการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพิจารณาและตรวจสอบที่ประชุมวิชาการ/บทความที่เผยแพร่

 4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยส่งต้นเรื่องเสนอให้ สำนักงานการคลัง (งานงบประมาณ) พิจารณา/ตรวจสอบงบประมาณ

 5. สำนักงานการคลัง (งานงบประมาณ) ส่งต้นเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

 6. สำนักงานการคลัง (งานงบประมาณ) ใช้เอกสารที่ได้รับการอนุมัติฉบับจริงเบิกค่าใช้จ่าย และสำเนาเอกสารการอนุมัติส่ง สำนักงานบุคคล ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรผู้ขออนุมัต

 7. สำนักงานการคลังจัดทำเช็คค่าใช้จ่ายและแจ้งบุคลากรผู้ขออนุมัติ

 8. บุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการกลับจากการเผยแพร่ผลงานให้ดำเนินการคืนเงินยืมทดรองที่สำนักงานการคลัง (งานการเงิน) ภายใน 15 วัน

 9. บุคลากรที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการส่งสรุปการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการหลังจากกลับมาภายใน 30 วัน

 10. บันทึกข้อมูลในระบบ FIS และนำผลงานวิชาการ ลงใน Knowledge Bank ด้วย

ถาม : ขั้นตอนขอรับทุนการศึกษา ทำอย่างไร?

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง จากข้อบังคับและระเบียบการให้ทุนการศึกษาต่อในระบบ e-Staff และทำความเข้าใจในเงื่อนไขการขอรับทุน เรื่องเกณฑ์การค้ำประกันว่าจะใช้คนค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันทุนการศึกษา

 2. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเวปไซต์สำนักงานบุคคล และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

 3. เสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบและต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

 4. ส่งแบบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่สำนักงานบุคคล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุน เอกสารในการขอรับทุนว่าครบถ้วนหรือไม่ อื่นๆ

 5. สำนักงานบุคคลเสนอเข้าคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเพื่อพิจารณา

 6. เสนออธิการบดี

 7. แจ้งผลการอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับทุนการศึกษาและผู้บังคับบัญชาหน่วยงานให้ทราบ

ถาม : จะทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานอย่างไร?

ท่านสามารถทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานกับผู้บังคับบัญชาได้ตั้งแต่วันเริ่มงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. ดาวโหลดแบบฟอร์มที่ e-Staff   -> เลือก ดูทั้งหมด   ->เลือก กลุ่มอำนวยการกลาง   ->เลือก สำนักงานบุคคล   -> เลือก แบบฟอร์มที่ตรงกับตำแหน่ง

 2. นำแบบฟอร์มไปทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดภาระงาน ตัวบ่งชี้่และค่าเป้าหมาย และกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่ และระดับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา

ถาม : จะเปลี่ยนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิของประกันสังคมได้หรือเปล่า?

เปลี่ยนได้ ปีละ 1 ครั้ง  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี

โดยยื่นแบบของเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ที่สำนักงานบุคคล

ถาม : บัตรประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุใช้กับรพ.อะไรบ้าง?

     ใช้กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ และโรงพยาบาลของรัฐได้บางแห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย โดยปีการศึกษา 2559 นี้

 • ประกันสุขภาพ  คือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สามารถดูชื่อโรงพยาบาลจาก www.ocean.co.th และ

 • ประกันอุบัติเหตุ คือ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด  สามารถดูชื่อโรงพยาบาลจาก www.thaiins.com

ถาม : ประกันสังคมเบิกค่าทำฟันได้ปีละเท่าไรคะ และใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

 2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  •  (ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท

  •  (ข)  มากกว่า 5 ซี่เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท

  •  (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท

ถาม : ผลงานทางวิชาการที่จะใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ มีอะไรบ้าง?

  ผลงานทางวิชาการที่จะใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) มีดังนี้

      1) ผลงานวิจัย       

      บทความวิจัย จะต้องได้รับการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ

              (1) Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

              (2) วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

     2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์/ งานแปล/ สารานุกรม

     3) ตำรา

       -  มีความสมบูรณ์มากกว่า เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

       - ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

       - สามารถถ่ายสำเนาเย็บเล่มได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพิมพ์

     4) หนังสือ

       - เป็นหนังสือในเชิงวิชาการ

       - มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอตำแหน่ง ผศ. /รศ./ ศ.

       - ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์

     5) บทความทางวิชาการ

       - ไม่ใช่บทความวิจัย

       - ได้รับการเผยแพร่ใน 3 รูปแบบ คือ

               (1) หนังสือรวมบทความ ที่มี Peer Review  หรือ

               (2) Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  หรือ

               (3) วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

      รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.spu.ac.th/hr/service