พิธีฝึกซ้อมใหญ่ – พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 – 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 (ระดับปริญญาโท-เอก) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน  โทร. 02-579-1111 ต่อ 1025, 1362, 1364email : regis@spu.ac.th