LGBTQ แต่งกายอย่างไรเข้าร่วมพิธี

บัณฑิตสามารถแต่งกายชุดครุยตามเพศสภาพได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
การเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีปทุม

BTS สายสีเขียวลงสถานีบางบัว (N15)

รถประจำทาง : สาย 26 34 39 59 107 114 129 185 503 522 543

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯในรุ่นถัดไป สามารถดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1.1. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่นถัดไป ย้อนได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
1.2. ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำร้องที่คณะที่สำเร็จการศึกษา โดยระบุเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมพีธีประสาทปริญญาบัตรในปีที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมีหลักฐานประกอบ
1.3. ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ 1.2 ต่อคณะที่สำเร็จการศึกษา ภายใน 10 วันทำการนับจากพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่นนั้นๆ
วิธีในการดำเนินการ สามารถซื้อแบบคำร้อง ได้ที่สำนักงานการเงินอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์(อาคาร 1) ชั้น L ห้อง 010 โทร.02 5791111 ต่อ 1367 , 1366
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
(อาคาร 1) ชั้น L โทร.0-2579-1111 ต่อ 1116, 1115, 1361, 1362

ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร

– บัณฑิตหญิง ให้เปิดหน้าด้านซ้าย ห้ามสยายผม ไม่ทำสีและไฮไลท์ต่างๆ และไม่ติดเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ที่สะท้อนแสงหรือเป็นโลหะ

– บัณฑิตชาย ทรงผมสั้นสุภาพ หวีเรียบร้อย ไม่ทำสี และไฮไลท์สีต่างๆ