กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.30 น.บัณฑิตลงทะเบียน รายงานตัว  พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ
ณ อาคาร 11  ชั้น 1 โซน C
08.30 น. – 09.00 น.รวมบัณฑิตและจัดขบวน เดินแถวเข้าห้องพิธี
09.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5
เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะ ดังนี้

 • ระดับบัณฑิตศึกษา
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
13.00 น.บัณฑิตเข้าประจำที่นั่งในห้องพิธี
บัณฑิตรายงานตัว
14.00 น.คณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
14.15 น.การแสดงของรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
14.30 น.อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
14.45 น.นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ประธานพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์
อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
ประธานพิธีให้โอวาท
15.00 น.

ประธานพิธี ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามลำดับคณะ ดังนี้

 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • ระดับปริญญาตรี
  • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
16.00 น.เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร
08.00 – 08.30 น.บัณฑิตลงทะเบียน รายงานตัว  พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ
ณ อาคาร 11  ชั้น 1 โซน C
08.30 น. – 09.00 น.รวมบัณฑิตและจัดขบวน เดินแถวเข้าห้องพิธี
09.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5
เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะ ดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการบินและคมนาคม
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
13.00 น.บัณฑิตเข้าประจำที่นั่งในห้องพิธี
บัณฑิตรายงานตัว
14.00 น.คณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
14.15 น.การแสดงของรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
14.30 น.อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
14.45 น.นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ประธานพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์
อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
ประธานพิธีให้โอวาท
15.00 น.

ประธานพิธี ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามลำดับคณะ ดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการบินและคมนาคม
16.00 น.เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร
08.00 – 08.30 น.บัณฑิตลงทะเบียน รายงานตัว  พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ
ณ อาคาร 11  ชั้น 1 โซน C
08.30 น. – 09.00 น.รวมบัณฑิตและจัดขบวน เดินแถวเข้าห้องพิธี
09.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5
เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะ ดังนี้

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
13.00 น.บัณฑิตเข้าประจำที่นั่งในห้องพิธี
บัณฑิตรายงานตัว
14.00 น.คณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
14.15 น.การแสดงของรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
14.30 น.อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
14.45 น.นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ประธานพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์
อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
ประธานพิธีให้โอวาท
15.00 น.

ประธานพิธี ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามลำดับคณะ ดังนี้

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
16.00 น.เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5 อีเมล : graduation.spu@spu.ac.th