Home SPU Guru เปิดวาร์ปวิชาน่าสนใจ! ใครอยากทำธุรกิจต้องมาเรียน

เปิดวาร์ปวิชาน่าสนใจ! ใครอยากทำธุรกิจต้องมาเรียน

by author

เปิดวาร์ปวิชาน่าสนใจ! ใครอยากทำธุรกิจต้องมาเรียน

รู้ยังว่า SPU มีทั้งคณะและวิชาเรียน ที่ช่วยต่อยอดให้เด็กอยากมีธุรกิจ ได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง และในคอลัมน์นี้เราจะพาไปเปิดคณะและสาขา รวมถึงวิชาเรียนน่าสนใจ ที่เหล่า Startup วัยมหาวิทยาลัย จะต้องว้าวอย่างแน่นอน ฝันแล้วต้องลงมือทำ และเดินให้ตรงเป้าหมายด้วยการเรียนที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ก้าวแรกที่ SPU ด้วยกันเลย!

คณะบริหารธุรกิจ

ใครที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ทำ Startup เจ้าของธุรกิจ ต้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ ที่มีให้เลือก 5 สาขา ตามความต้องการของผู้เรียน ได้ลงมือทำธุรกิจจริงผ่าน e-Commerce เพื่อปูเส้นทางการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพ 

สาขาที่เลือกเรียนได้

 • การจัดการธุรกิจด้านการบิน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
 • การตลาดดิจิทัล
 • บริหารธุรกิจ

เปิดวิชาเรียนสร้าง Startup!

ชื่อวิชา : การเป็นผู้ประกอบการ ENTREPRENEURSHIP

สอนเกี่ยวกับ : การมองหาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน แหล่งทุน การทำการตลาด การทำบัญชี การบริหารเงิน การจัดการความเสี่ยง การเติบโตของธุรกิจ การปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ปรัชญาและจริยธรรมของผู้ประกอบการ การออกจากธุรกิจ

เรียนแล้วได้อะไร : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนต้องเรียนวิชานี้ เพื่อให้สามารถเข้าให้เห็นภาพรวมและระบบการทำงานของผู้ประกอบการก่อนที่จะแยกไปเรียนตามสาขาวิชาที่เป็นเฉพาะด้านของการดำเนินธุรกิจ

ชื่อวิชา : การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สอนเกี่ยวกับ : การตลาดออนไลน์

เรียนแล้วได้อะไร  : นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด รวมถึงรู้ทันเทรนด์ลูกค้า เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจเติบโตได้

ชื่อวิชา : การค้าดิจิทัล

สอนเกี่ยวกับ : การหาลูกค้า ขายยังไงให้ได้กำไร การเข้าถึงลูกค้า

เรียนแล้วได้อะไร  : นักศึกษาจะได้สกิลการนำเสนอสินค้าของตนเองอย่างไร โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาประสบความเร็จได้อย่างแน่นอน

Sripatum International College

เริ่มต้นเส้นทางนักธุรกิจระดับนานาชาติ หรือ สานต่อธุรกิจของตัวเองได้อย่างมั่นใจกับ SPUIC ที่มีวิชาด้าน Business Model แนวคิดของผู้ประกอบการ ซึ่งจำเป็นต่อการทำธุรกิจในอนาคต และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

สาขาที่เลือกเรียนได้

 • บริหารธุรกิจ (Business Management)
 • ธุรกิจการบิน (Airline Business)

เปิดวิชาเรียนเจ้าของธุรกิจ!

ชื่อวิชา :  Business Plan And Business Model Canvas 

สอนเกี่ยวกับ : การฝึกให้นักศึกษาเข้าใจ Business Model สามารถมองส่วนประกอบภาพรวมของธุรกิจ

เรียนแล้วได้อะไร  : ผู้เรียนสามารถไปคิด วิเคราะห์ นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ และวางแผนธุรกิจด้วยการใช้แนวคิด Business Model Canvas

ชื่อวิชา : Design Thinking As A Strategy For Innovation

สอนเกี่ยวกับ : สอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม 

เรียนแล้วได้อะไร  : ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้ หรือ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการเชิงลึกของลูกค้า เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่อยอดนวัตกรรมให้ตรงใจลูกค้า

ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่

สอนเกี่ยวกับ : แนวคิดและกระบวนการในการเป็นผู้ประกอบการ  โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ทำแผนธุรกิจ การหาทุนและการลงทุน การเงิน การเจรจาต่อรอง รวมถึงภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ

เรียนแล้วได้อะไร  : นักศึกษาจะได้ความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบัน แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจใหม่ เช่น Unicorn Startup และนักศึกษายังได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์กับธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง

ชื่อวิชา : Reservation and Ticketing

สอนเกี่ยวกับ : การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

เรียนแล้วได้อะไร  : นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร Amadeus ซึ่งเป็นระบบที่สายการบินชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ นอกจากนี้ยังสามารถเปิด Ticketing Agency หรือ บริษัทนำเที่ยวได้

ชื่อวิชา : Sales and marketing for hospitality industry 

สอนเกี่ยวกับ : นโยบาย วัตถุประสงค์ทางการตลาดและงบประมาณ  ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์ในการพัฒนาตลาด เทคนิคการขาย การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรียนแล้วได้อะไร  : นักศึกษาจะได้ความรู้ที่จำเป็นทางการตลาด สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

คณะศิลปศาสตร์

ให้ภาษาเปิดโลกธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจในระดับนานาชาติ ด้วยคณะศิลปศาสตร์ SPU และมาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ด้วย Young Entrepreneurs ที่ช่วยให้เด็กมีไฟอยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง

สาขาที่เลือกเรียนได้

 • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

เปิดวิชาเรียนสร้างแรงบันดาลใจ!

ชื่อวิชา : ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สอนเกี่ยวกับ : Young Entrepreneurs

เรียนแล้วได้อะไร  :  วิชาที่ให้นักศึกษานำเสนอนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคต

คณะบัญชี

สร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคงกับคณะบัญชี ที่ช่วยวางระบบการเงินได้อย่างผู้รู้จริง พร้อมทั้งเปิดวิชาเรียนที่ช่วยเสริมความรู้ด้านการเงินให้น้องๆ ค้าขายได้กำไร ไม่มีขาดทุนแน่นอน ส่วนใครที่อยากเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายก็ต้องเลือกเรียนคณะนี้เลย!

สาขาที่เลือกเรียนได้

 • การบัญชี

เปิดวิชาเรียนให้ได้กำไร!

ชื่อวิชา : การบัญชีขั้นต้น

สอนเกี่ยวกับ : การเก็บรวบรวมเอกสารทางบัญชี และบันทึกรายการค้า ตลอดจนออกงบการเงิน

เรียนแล้วได้อะไร : นักศึกษารู้จักและเข้าใจเอกสาร ทางบัญชี สามารถวิเคราะห์รายการค้า บันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินตามประเภทธุรกิจได้

ชื่อวิชา : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

สอนเกี่ยวกับ : หลักการการจัดทำเอกสารประกอบธุรกิจ ออกแบบระบบงานวงจรธุรกิจ ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารทรัพยากรบุคคล วงจรการเงิน และระบบบัญชีแยกประเภท รายงานทางการเงิน

เรียนแล้วได้อะไร : นักศึกษาจะเข้าใจวงจรการทำงานของธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจและระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ

ชื่อวิชา : การบัญชีภาษี

สอนเกี่ยวกับ : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เรียนแล้วได้อะไร : นักศึกษาสามารถนำรายการทางบัญชี ไปใช้ในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรสุทธิภาษีอากร พร้อมทั้งคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้

เห็นไหมว่าวิชาเรียนเราน่าสนใจขนาดไหน แถมนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ SPU เราผลักดันให้น้องๆ ทุกคน ได้เรียนในสิ่งที่สามารถต่อยอดความฝันได้จริง ใครอยากเจอการเรียนรูปแบบใหม่ เหมาะกับโลกอนาคตและสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ ก็เลือกเรียนคณะที่สนใจใน SPU ได้เลย!

You may also like

Leave a Comment