แนะนำหน่วยงาน


บุคลากร : USR : University Social Responsibility
 UploadImage  
ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ผู้ก่อตั้ง USR

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น