แนะนำหน่วยงาน


 

     USR (University Social Responsibility) พลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ภายใต้แนวความคิดของผู้ก่อตั้งที่ว่า “การเป็นมหาวิทยาลัยนั้นเรารับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วโดยอาชีพ เราไม่ใช่องค์กรธุรกิจที่มุ่งแต่แสวงหาผลกำไร เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของมหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากองค์กรธุรกิจโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยจะสอนและทำการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก ไม่ใช่การโปรโมทตามกระแสหรือเพื่อการตลาด เพราะฉะนั้นทุกคนควรทำจากใจ ไม่มีการบังคับ ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะมีคุณค่าอย่างเต็มที่”
     USR ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้ชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลักสูตรการศึกษา เรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่คนในสังคมประสบ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งการรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละและผู้แบ่งปันให้เพื่อนๆ ร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และพรมแดน