แนะนำหน่วยงาน


สารจากผู้บริหาร
UploadImageอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญยิ่ง สำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หากอาจารย์มีคุณภาพจะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีดังนั้นแนวทางการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ แล้วยังส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความทางวิขาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่เกิดจากการพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อสารการสอน การประเมินผล และการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้อาจารย์สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อให้บรรลุ ความสำเร็จทุกท่านค่ะ

 
สามารถติดต่อ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ได้ค่ะ หรือ โทรศัพท์ ภายใน 1198 , 1182

 

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) รวมประมาณ 100 หลักสูตร โดยมีพันธกิจว่า “มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า” ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละคณะยังมีความหลากหลายตามธรรมชาติของศาสตร์สาขาต่าง ๆ และอาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาอาจารย์ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีระบบการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ เพื่อมุ่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และทักษะตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

 
พันธกิจ
1. การพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
1.2 จัดหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์ด้านการสอน
 
2. การส่งเสริมผลงานทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ ประกอบด้วย
 2.1 บริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.2 งานสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
2.3 จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพตำรา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนของอาจารย์ และนำไปใช้ในการเรียนการสอน
2.4 งานยกระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.5 งานยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีความสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน
 
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอาจารย์และพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
3.1 งานบริหารจัดการและพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3.2 งานจัดทำฐานข้อมูลและ website ประชาสัมพันธ์ และ Social Media ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
3.3  บริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์ และจัดทำฐานข้อมูลการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ประโยชน์
 
4. งานเครือข่ายและพันธมิตรด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยร่วมงาน สร้างความร่วมมือหรือเป็นกรรมการ /คณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)