แนะนำหน่วยงาน


ประวัติของ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน สังกัดกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 จากการอนุมัติจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมี ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งดังนี้ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละคณะยังมีความหลากหลายตามธรรมชาติของ ศาสตร์สาขาต่างๆ และอาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะในการสอน และนอกจากนี้แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยอาศัยปรัชญาการสอน และทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) การจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) เป็นต้น