ศูนย์ TLC ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ศูนย์สนับสนันและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (TLC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนเอกสารทางวิชาการให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการเขียนและเรียบเรียงผลงานทางวิชาการให้มีความน่าสนใจ และมีความถูกต้องตามรูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณาจารย์ และผู้ที่สนใจได้รับฟัง ณ ห้อง 12A01 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563