Moving towards Success with SPU-PSF @Sripatum International College


UploadImage

Moving towards Success with SPU-PSF @Sripatum International College

ช่วงเช้าวันนี้ 28/02/63 -- ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าให้ความรู้ และแนวทางในการเขียนเอกสาร เพื่อยื่นเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPUPSF #SPU #TLC #มหาวิทยาลัยศรีปทุม