Moving towards Success with SPU-PSF @Graduate College of Management


UploadImage


Moving towards Success with SPU-PSF

14/01/63 ทีมศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าให้ความรู้ และแนวทางในการเขียนเอกสาร เพื่อยื่นเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม