TLC SPU ร่วมพัฒนาอาจารย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรยายในหัวข้อ "การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนที่มีคุณภาพ" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2601 ชั้น 6 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา