BestPractice ด้านการพัฒนาอาจารย์


SPU ได้รับคัดเลือกเป็น #BestPractice ด้านการพัฒนาอาจารย์ ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเลือกเป็น Best Practice ด้านการพัฒนาอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน เป็นผู้แทนร่วมเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 : ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค และความต้องการการสนับสนุน

ในการประชุมสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เรื่อง การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
UploadImage