บริการ


ให้บริการในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการจัดซื้อ
• ดำเนินการเขียน e-document ขอจัดซื้อ และแนบเอกสารโครงการ หรือ เอกสารที่จำเป็นประกอบการจัดซื้อ แล้วจัดส่งมาตระกร้าสำนักงานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่พัสดุจะแจ้งให้หน่วยงานที่ขอซื้อทราบที่ร้านค้านำสินค้ามาส่ง
• ผู้ขอซื้อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ขอซื้อ ต้องมาตรวจของและรับมอบของที่สั่งซื้อให้เสร็จสิ้นหลังจากการตรวจรับของ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
• ร้านค้าส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่ขอซื้อโดยตรง ผู้ขอซื้อหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ขอซื้อต้องลงนามรับ สินค้าในใบส่งของร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย
• สินค้าไม่ถูกต้องตรงตามที่หน่วยงานที่ขอซื้อ หน่วยงานที่ขอซื้อต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุแผนกจัดซื้อทราบทันที  มิฉะนั้นสำนักงานพัสดุจะถือว่าหน่วยงานฯได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว
• การขอซื้อแต่ละครั้ง ไม่ควรขอซื้อมากเกินความจำเป็น หรือเพื่อนำไปเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

อำนาจการอนุมัติซื้อหรือสั่งอนุมัติจ้าง
อำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้างของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนี้
• ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
• ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งละไม่เกิน 50,000 าท
• อธิการบดี ครั้งละเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการขอจัดซื้อ
• เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
• รายละเอียดของสิ่งของที่จะซื้อ  หรืองานที่จะจ้าง
• ราคาท้องตลาดหรือราคาครั้งสุดท้ายที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
• วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับใช้จ่ายในรายการนี้ตลอดทั้งปี  ที่ใช้ไปแล้วคงเหลือ และที่จะใช้ในครั้งนี้
• กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรืองานนั้นแล้วเสร็จ
• วิธีการซื้อ/จ้าง พร้อมเหตุผล

ให้บริการการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ให้บริการการซ่อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

สาระน่ารู้