ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักงานพัสดุ
ตึก 2 (อาคาร 2) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 - 1111 ต่อ 1220
Fax : 0 2579 - 1111 ต่อ 1178
Email : khanitkhan.vi@spu.ac.th