แนะนำหน่วยงาน


Bhanarunnสารจากผู้บริหาร
สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและการบริการ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกๆ งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่กลั่นกรอง  ติดตามงาน  และประสานงานต่างๆ  ตามที่อธิการบดีสั่งการและมอบหมาย เพื่อให้งานและการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งผู้ใช้และผู้รับบริการจากสำนักงานอธิการบดี  จึงมีการพัฒนางานต่างๆ  อันประกอบด้วย งานเลขานุการ  งานสารบรรณ  งานประชุม  งานนิติกร  และงานเงินเดือนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกคนพร้อมให้บริการด้วยใจจริง ตามวิสัยทัศน์

 
"สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมในการบริการ มีมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรที่มีศักยภาพ"


วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  เพื่อตอบสนองการดำเนินงานและประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.  เพื่อให้บริการหน่วยงานต่างในการประชุม และข้อมูลให้แก่ผู้บริหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา
“การบริการที่มีมาตรฐาน ทำให้งานสัมฤทธิ์ผล”

พันธกิจ
1. ดำเนินภารกิจในเรื่องงานสรรบรรณ การประชุมและประสานงาน

2. จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นหา บริการ

3. ให้บริการแก่บุคลากร หน่วยงาน ให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมในการบริการมีมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรที่มีศักยภาพ”

ปณิธาน
“ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว”