ถามตอบ

ถาม : ประชุมสภาวันไหน

วันอังคารที่สอง  เดือนเว้นเดือนจร้า
 

ถาม : มีประชุมอะไรบ้าง

 วัน เดือน ปี ที่ประชุม

  กำหนดการประชุมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

 1. ประชุมผู้บริหาร

 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

 2. ประชุมคณบดีและผู้บริหาร

 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

 3. ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน

 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน

 4. ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน

 

 5. ประชุมผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ