ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-579-1111 ต่อ
Fax : 0 2579 1111 ต่อ
Email : psd@spu.ac.th