แนะนำหน่วยงาน


การประกันคุณภาพ / SAR

ระบบ และ กลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี มีการกำหนดนโยบายคุณภาพที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน มีแผนงานพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักงาน

สำนักงานอธิการบดี มีการจัดทำวัตถุประสงค์ ดัชนี เกณฑ์ของหน่วยงาน มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการนำผลข้อสังเกตจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนในปีต่อไป

เป้าหมายที่สำคัญในปีการศึกษา 2555
พัฒนาการใช้ระบบ e-Document อย่างต่อเนื่อง ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จัดการเอกสารของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นระบบ
จะรักษาระดับค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบไม่ให้ต่ำกว่าเดิม
จัดทำระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จัดทำคู่มือการปฏิบัติการของหน่วยงานในทุกภารกิจ
ปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณให้ทันสมัย
นำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการและปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น