บริการ


Guideline การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 

UploadImage
UploadImage

บันไดขั้นที่ 1 ศึกษาและเลือกสาขา
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2560 (เริ่มใช้ 28.12.61) >> กกอ. [ไฟล์แนบ]
-
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2563 [ไฟล์แนบ]
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชาฯ พศ.2561
[ไฟล์แนบ]

-------------------------------------------------------------
บันไดขั้นที่ 2 ศึกษาทางเลือกจำนวนผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

- 2.1 กกอ. หลักเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ.2560 [ไฟล์แนบ]
- 2.2 กกอ. หลักเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ 2563 [ไฟล์แนบ]
             2.2.1  สรุปแนวทางพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ 2563 [ไฟล์แนบ]

             2.2.2 สรุปข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563 [ไฟล์แนบ]

- แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (สามารถดูได้ที่ e-Staff สำนักงานบุคคล)
-------------------------------------------------------------
บันไดขั้นที่ 3 วางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตาม Template ของสำนักงานบุคคล
3.1 Template เอกสารประกอบการสอน [
ไฟล์แนบ]
3.2 แผนการจัดการผลงานวิชาการ [
ไฟล์แนบ]

-------------------------------------------------------------
บันไดที่ 4 ลงมือทำตามแผนจัดทำผลงานทางวิชาการ

  • อาจารย์ที่เลือกทำวิจัย ขอคำแนะนำที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้

  • เมื่ออาจารย์ดำเนินการตามแผนแล้ว ควรบันทึกผลการจัดทำผลงาน เพื่อวัดความก้าวหน้า


-------------------------------------------------------------
บันไดที่ 5 ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- ส่วนที่ 1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ_เกณฑ์ใหม่ พศ.256 [ไฟล์แนบ]

- ส่วนที่ 2_แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
- ส่วนที่ 3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ_เกณฑ์ใหม่ พศ.2560 [ไฟล์แนบ]

- ส่วนที่ 4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

- ส่วนที่ 5 แบบรับรองตำราและเอกสารโดยผ่านผู้บังคับบัญชา 

- แบบตรวจสอบ คุณสมบัติการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ (เริ่มใช้ 12.01.61)
-------------------------------------------------------------

อื่นๆ
กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

- Flow Chart การขอตำแหน่งทางวิชาการ [ไฟล์แนบ]
-------------------------------------------------------------

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ สายวิทยาศาสตร์ฯ   ไฟล์แนบ
- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ สายสังคมศาสตร์ฯ   ไฟล์แนบ

-------------------------------------------------------------

การรายงานผลงานของผุู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานเพื่อขอคำตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ (ไฟล์แนบ)
- แบบฟอร์ม_รายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ปรับปรุงใหม่ [
ไฟล์แนบ
]

 

-------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการขออนุมัตินำเสนอผลงานทางวิชาการ

- ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
- Work Flow การขออนุมัติไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ภายในประเทศ)
- Work Flow การขออนุมัติไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่างประเทศ)

------------------------------------------------------------

รายชื่อวารสารที่ได้มาตรฐาน

- TCI Journal Search
- TCI Journal
- ISI Journal Search
- ISI JIF 2008
- Scopus Journal Search
- Scopus JIF 2008

-------------------------------------------------------------

รายชื่อวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน

- Beall list

-------------------------------------------------------------

เอกสารอื่นๆ

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน