แนะนำหน่วยงาน


Sriproma Chanmuangสารจากผู้บริหาร

สำนักงานการคลังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการให้บริการ  ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลความถูกต้อง  และสามารถที่จะสอบทานได้  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานในสำนักงานการคลังด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

 วัตถุประสงค์
      สำนักงานการคลังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลความถูกต้อง และสามารถที่จะสอบทานได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ดังนี้      

1. พิจารณาวางแผนทางด้านการเงินในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการในเรื่องการรับเงิน-จ่ายเงิน การควบคุมดูแลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหลักฐานประกอบในการลงบัญชีให้ถูกต้อง

3. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

4. จัดทำระบบบัญชี งบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

5. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ปรัชญา
ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ

พันธกิจ
1.สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจให้กับนักศึกษา

2.ให้คำแนะนำทางด้านการเงินแบบ one stop service 

3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานในสำนักงานการคลังด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการคลัง ให้กับทุกส่วนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
เป็นที่หนึ่งของผู้ให้บริการด้านการคลัง เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจและพึ่งพอใจสูงสุดในความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ที่เป็นเลิศในงานบริการ  เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถรับใช้สังคมอย่าง มีคุณภาพ