ถามตอบ

ถาม : การขอรับเงินประกันคืนกรณีจบการศึกษาต้องทำอย่างไร

 1. หลังจากที่สำนักงานทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นศ.มาติดต่อที่ห้องการเงิน เพื่อซื้อคำร้อง FM บร.-01
 2. นศ.คณะวิศวฯ และสารสนเทศให้เซ็นต์หลังคำร้องช่องที่ 1 , นศ.ที่ใช้กองทุนกู้ยืมให้เซ็นต์ที่ช่อง 2   ส่วนในช่องที่ 3 นศ.ทุกคนต้องไปต่อที่สำนักหอสมุด เพื่อตรวจสอบพันธะผูกพันธ์
 3. จากนั้นจึงนำมายื่นที่ห้องการเงินและลงชื่อในสมุดขอคืนเงินประกัน หลังจากยื่นคำร้องประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นศ.โทรมาสอบถาม
 4. ถ้าเช็คออกแล้วจึงมาติดต่อขอรับคืนได้ (นศ.ทุกคนต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ในการขอรับ)
กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
 •    >> Download <<
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

ถาม : ใบคำร้อง

แบบคำร้อง บร.-01 (แบบคำร้องทั่วไป)

 • ขอเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล/ยศ
 • ขอใบรับรองเป็นนักศึกษา (ยื่นพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1รูป/ชุด)
 • ขอใบรับรองความประพฤติ (ยื่นพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1รูป/ชุด,ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองมาด้วย)
 • ขอใบแสดงผลกาศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (ใบเช็คเกรด,กรณีเข้าระบบ SCMS ไม่ได้)
 • ขอเงินค่าประกัน (จบการศึกษา,ลาออก)
แบบคำร้อง บร.-02
 • ขอสำเร็จการศึกษา
 • ขอTranscript
แบบคำร้อง บร.-05
 • ขอย้ายคณะ/หลักสูตรหรือสาขาวิชา

ถาม : เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา