แนะนำหน่วยงาน


มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งในปี พ.ศ. 2511  ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยไทยสุริยะ” โดยใช้พื้นที่อาคาร 2 ชั้น1 ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานการคลัง ใช้ชื่อ ว่าแผนกการเงิน ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น L และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานทรัพย์สิน   และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการประชุมครั้งที่ 5/ 2546 และประกาศใช้เมื่อ  1 ตุลาคม 2546 โดยให้สำนักงานทรัพย์สินเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการคลัง โดยมีงานที่รับผิดชอบคือ

-   งานงบประมาณ

-   งานการเงิน

-   งานบัญชี

 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานรับผิดชอบตามลำดับคือ

             วันที่ 15 มิถุนายน 2538    - 16 กุมภาพันธ์ 2543        นางพรอำไพ    สมิตตานนท์

             วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543   - 14 กรกฎาคม 2543       นางเปรมจิต     เสาวคนธ์

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2543   - 30 กันยายน   2550        นางสาวศรีพรหมา จันทร์เมือง

             วันที่  1 ตุลาคม 2550        - ปัจจุบัน                     นางวันเพ็ญ        จารลี