คณะที่เปิดสอน

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะดิจิทัลมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

International College

Why ? SPU

กว่า 45 ปี แห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงเชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol มาแชร์ประสบการณ์
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
มีผลการประเมินคุณภาพภายใน สูงสุดระดับดีมาก จาก สกอ. 4 ปี และผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3) ในระดับดีมาก จาก สมศ. ปี 2553

คณะและสาขา ที่เปิดสอน

คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
        การแพทย์แผนไทย*** New! กรอ./กยศ.* - - -
        สุขภาพความงามและสปา*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
        ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* - - -
        Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* - - -
        การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* - - -
        การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* - -
        การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* - -
  คณะศิลปศาสตร์
        ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - -
        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - -
        ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  คณะบริหารธุรกิจ
        การจัดการธุรกิจการบิน*** New! กรอ./กยศ.* - - -
        การจัดการธุรกิจดิจิทัล*** New! กยศ.* - - -
        การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* - - -
        การจัดการ กยศ.* -
        การตลาด กยศ.* - -
        การเงิน กยศ.* - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
        การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* - -
        Logistics and Supply Chain Management (Inter) กรอ./กยศ.* - - -
  คณะบัญชี
        การบัญชี กรอ./กยศ.* -
        Acountancy (Inter) New! กยศ.* - - -
  คณะนิติศาสตร์
        นิติศาสตร์ กยศ.* - - -
  คณะนิเทศศาสตร์
        ศิลปะการแสดง กรอ./กยศ.* - - -
        ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* - - -
        การโฆษณา กยศ.* - - -
        การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* - - -
        วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย
        ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* - - -
        คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* - - -
        การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* - - -
        การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ.* -
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* - -
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* - - -
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        การออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* - - -
        สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* - - -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.*
        วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.*
        วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* - -
        วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - -
        วิศวกรรมอุตสาหการ กรอ./กยศ.* - -
        วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* - -
  International College
        Thai Language (THA) New! กยศ.* - - -
        Airline Business (ALB) กยศ.* - - -
        International Hospitality Management (IHM) กยศ.* - - -
        International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* - - -
        International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* - - -
        International Business Management (IBM) กยศ.* - - -
        Logistics and Supply Chain Management (LSM) กรอ./กยศ.* - - -
        Business Chinese (BCN) New! กรอ./กยศ.* - - -
        Acountancy (IAC) New! กยศ.* - - -
 • * กองทุนกู้ยืมฯ กยศ. สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ ผู้กู้รายเก่า กู้ต่อเนื่อง
 • **สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ***Dual degree BLCU ปี 1,2,4 เรียนที่ SPU ปี 3 เรียนที่ BLCU รับปริญญา 2 สถาบันหรือเรียน 4 ปี ที่ SPU รับปริญญา SPU
 • ****หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ
 •  

หมายเหตุ

 1. ทุกคณะและสาขาวิชาสามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 หรือเทียบโอนเป็นรายบุคคลได้
 2. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอนปริญญาตรีที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันธรรมดา
 3. คณะบัญชี หลักสูตรเทียบโอนปริญญาตรีที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์


ค่าเล่าเรียน

ประมาณการค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

หลังจากผู้สมัครมารายตัวและยืนเอกสารการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้มารายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ตามวันที่กำหนด

    - รอบโควตาพิเศษ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน                           วันที่ 1-25 ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่ายในวันมารายงานตัว 

1. สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

         -  ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

2. สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง

         -  สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียน

         -  และส่วนที่เหลือ หลังหักทุนการศึกษา ชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

หมายเหตุ:

ผู้ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว จะได้รับอุปกรณ์-ตำราเรียน ตามคณะและสาขาวิชาที่กำหนด (อุปกรณ์ได้แก่ เข็มขัด, เน็คไท, ชุดพละ, กระดุม และ ตุ้งติ้ง)

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1/2558
เทอม
2/2558
เทอม
3/2558
ตลอด
หลักสูตร
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ.* 1,930 36,800 33,400 8,700 268,500
การตลาด กยศ.* 1,930 36,800 33,400 8,700 268,500
การเงิน กยศ.* 1,930 31,200 29,200 14,300 264,000
การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* 1,930 36,800 29,200 12,900 268,500
การจัดการธุรกิจการบิน*** New! กรอ./กยศ.* 1,930
การจัดการธุรกิจดิจิทัล*** New! กยศ.* 1,930
  คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ กยศ.* 1,750 36,800 32,000 14,300 288,900
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* 1,930 37,500 31,900 10,100 294,800
Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* 4,100 52,700 46,200 - 384,100
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,930 40,200 29,200 12,900 282,500
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,930 40,200 29,200 12,900 283,200
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* 1,930 52,700 40,200 46,400 376,900
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ.* 2,520 35,400 33,400 14,300 268,900
Acountancy (Inter) New! กยศ.* 4,100 52,700 40,200 - 360,700
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* 1,750 43,400 34,800 17,900 352,500
การออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* 1,290 44,200 32,200 17,900 421,600
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* - 41,100 36,100 14,900 345,100
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2 ,130 42,100 28,200 17,000 366,200
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.* - 41,100 36,100 14,900 337,300
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 1 ,850 41,100 36,100 14,900 297,900
วิศวกรรมเครื่องกล กยศ.* - 41,100 36,100 14,900 338,500
วิศวกรรมอุตสาหการ กรอ./กยศ.* - 41,100 36,100 14,900 338,200
วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - 41,100 36,100 14,900 338,500
วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* - 41,100 36,100 11,100 316,400
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ.* 1,050 34,400 34,600 19,900 293,300
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* 1,750 37,400 35,600 10,100 304,100
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* 1,750 38,600 36,800 12,700 303,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* 1,980 40,200 38,000 14,100 323,300
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* 1,750 39,500 36,500 20,800 374,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* 1,750 39,500 36,500 20,800 371,400
การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* 1,750 39,500 36,500 20,800 372,100
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* 1,750 39,500 36,500 20,800 371,400
  คณะนิเทศศาสตร์
การโฆษณา กยศ.* 1,880 39,800 37,800 14,300 300,300
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* 1,880 39,800 37,800 14,300 285,300
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* 1,880 39,800 37,800 14,300 303,300
ศิลปะการแสดง กรอ./กยศ.* 1,750 42,600 43,000 15,500 343,200
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* 1,880 39,800 37,800 14,300 285,300
  International College
Airline Business (ALB) กยศ.* 4,100 52,700 46,200 - 384,100
International Hospitality Management (IHM) กยศ.* 4,300 52,700 46,200 - 360,700
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* 4,300 58,700 46,200 - 360,700
International Business Management (IBM) กยศ.* 4,100 52,700 46,200 - 360,700
Business Chinese (BCN) New! กรอ./กยศ.* 4,300 64,700 52,200 - 439,800
Logistics and Supply Chain Management (LSM) กรอ./กยศ.* 4,100 52,700 40,200 - 372,900
Acountancy (IAC) New! กยศ.* 4,100 52,700 46,200 - 360,700
Thai Language (THA) New! กยศ.* 4,100
  คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 1,930 36,800 35,400 13,900 283,900
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 1,750 37,400 32,200 12,100 294,600
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ*** New! กรอ./กยศ.* 1,930
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
การแพทย์แผนไทย*** New! กรอ./กยศ.* 1,930
สุขภาพความงามและสปา*** New! กรอ./กยศ.* 1,930
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* 1,930 36,800 29,200 12,900 268,500
Logistics and Supply Chain Management (Inter) กรอ./กยศ.* 4,100 52,700 40,200 - 372,900

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1/2558
เทอม
2/2558
เทอม
3/2558
ตลอด
หลักสูตร
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ.* 1 ,050 36,800 32,000 11,900 155,000
การตลาด กยศ.* 1,050 41,000 36,200 11,900 155,000
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,050 36,800 33,800 17,100 160,600
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,050 43,800 37,300 17,100 161,300
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ.* 1,640 36,800 33,400 17100 163,200
การบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์) กรอ./กยศ.* 1,640 36,800 33,400 17100 171,600
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* 1,890 48,500 48,300 16,800 284,600
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 1,890 42,100 31,400 16,800 305,700
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.* 2,520 44,700 39,200 22,200 276,800
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 1 ,610 36,400 33,000 14,200 297,900
วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* - 52,600 44,100 14,100 278,000
วิศวกรรมอุตสาหการ กรอ./กยศ.* - 45,700 44,100 14,200 277,700
วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - 52,600 39,600 11,700 278,000
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ.* 800 39,000 40,600 15,100 167,800
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* - 46,200 45,200 20,700 178,700
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* 1,050 39,600 44,000 15,300 181,400
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - 41,000 28,400 11,300 221,700
  International College
International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* 4,300 54,700 52,200 24,100 217,600
  คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 1,370 42,000 42,000 17,100 167,600

       หมายเหตุ

 • เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียนที่ปรับปรุงใหม่
 • บางคณะ-สาขาวิชาที่ไม่มีรายการ เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
 • *สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการเรียนนอกเวลาราชการ

วิธีการสมัครเรียน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) ได้ 

โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

1. วิธีสมัคร
 • สมัคร Online
  • เข้าเมนูสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร และตรวจรายละเอียดให้เรียบร้อย
  • บันทึกข้อมูลการสมัคร
  • พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  • นำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารและจุดรับชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 200 บาท
  • เก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยได้ทันที
  • นำหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมารายงานตัวลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเอง
  • ​ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
  • ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
  • ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค
 
3. รายงานตัวและยืนยันเอกสารสัมภาษณ์
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
 • เอกสารสัมภาษณ​์
   
  • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า.................จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน................. จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน.................จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว.................จำนวน 3 รูป
  • อื่นๆ
   • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ).................จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี).................จำนวน 2 ชุด
   • แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ(PORTFOLIO) สำหรับ คณะดิจิทัลมีเดีย และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามี)....จำนวน 1 ชุด
4. รายงานตัว ลงทะเบียน
 • รอบโควตาพิเศษ  1  ทุน 20,000 บาท แต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ไม่กำหนดเกรด
 • ไม่ต้องสอบคัดเลือก เพียงสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
 • มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 

FAQ


1. ถาม : รอบโควตาพิเศษ 59 คืออะไร
      ตอบ : รอบสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครเรียน 20,000 บาท
2. ถาม : จบ กศน. มาเรียนอะไรได้บ้าง
      ตอบ : สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนค่ะ


3. ถาม : ต้องจ่ายค่าเทอมวันที่มาสมัครหรือไม่
      ตอบ : สามารถชำระค่าเทอมในวันที่สมัคร หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
4. ถาม : สมัครแล้วสัมภาษณ์เมื่อไร ?
      ตอบ : สามารถติดต่ดแจ้งชื่อ เข้ามาสัมภาษณ์ได้ทุกวันค่ะดูทั้งหมด
ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สมัครเรียนปริญญาตรี
>
สมัครเรียนปริญญาโท-เอก
>

คณะที่เปิดสอน

Why ? SPU

SPU LIFE


คณะและสาขา ที่เปิดสอน
ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
  การแพทย์แผนไทย*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  สุขภาพความงามและสปา*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* - - -
  Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* - - -
  การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* - -
  การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* - -
  การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะศิลปศาสตร์
  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - -
  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - -
  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  คณะบริหารธุรกิจ
  การจัดการ กยศ.* -
  การตลาด กยศ.* - -
  การเงิน กยศ.* - - -
  การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* - - -
  การจัดการธุรกิจการบิน*** New! กรอ./กยศ.* - - -
  การจัดการธุรกิจดิจิทัล*** New! กยศ.* - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* - -
  Logistics and Supply Chain Management (Inter) กรอ./กยศ.* - - -
  คณะบัญชี
  การบัญชี กรอ./กยศ.* -
  Acountancy (Inter) New! กยศ.* - - -
  คณะนิติศาสตร์
  นิติศาสตร์ กยศ.* - - -
  คณะนิเทศศาสตร์
  การโฆษณา กยศ.* - - -
  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* - - -
  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* - - -
  ศิลปะการแสดง กรอ./กยศ.* - - -
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย
  ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* - - -
  คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* - - -
  การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* - - -
  การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ.* -
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* - - -
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* - -
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* - - -
  การออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* - - -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.*
  วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.*
  วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* - -
  วิศวกรรมอุตสาหการ กรอ./กยศ.* - -
  วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - -
  วิศวกรรมโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* - -
  International College
  Airline Business (ALB) กยศ.* - - -
  International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* - - -
  International Hospitality Management (IHM) กยศ.* - - -
  International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* - - -
  International Business Management (IBM) กยศ.* - - -
  Business Chinese (BCN) New! กรอ./กยศ.* - - -
  Logistics and Supply Chain Management (LSM) กรอ./กยศ.* - - -
  Acountancy (IAC) New! กยศ.* - - -
  Thai Language (THA) New! กยศ.* - - -
 • * กองทุนกู้ยืมฯ กยศ. สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ ผู้กู้รายเก่า กู้ต่อเนื่อง
 • **สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ***Dual degree BLCU ปี 1,2,4 เรียนที่ SPU ปี 3 เรียนที่ BLCU รับปริญญา 2 สถาบันหรือเรียน 4 ปี ที่ SPU รับปริญญา SPU
 • ****หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ
 •  

หมายเหตุ

 1. ทุกคณะและสาขาวิชาสามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 หรือเทียบโอนเป็นรายบุคคลได้
 2. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอนปริญญาตรีที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันธรรมดา
 3. คณะบัญชี หลักสูตรเทียบโอนปริญญาตรีที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ทุนการศึกษา

ค้นพบตัวคุณที่นี่...

ทุนโควตาพิเศษ 59

 • รับทันที ทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท*
 • เมื่อสมัครและลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558
 • ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก

ทุนอื่นๆ .....


ทุน กรอ./กยศ.

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเรียน สามารถติดต่อขอกู้ยืมได้

รายละเอียดการกู้ยืมฯ

 • ประเภท กยศ.ผู้กู้รายเก่า 
 • ประเภท กรอ.สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ 
 • ประเภทและขั้นตอนการกู้ยืมฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ (ประเภทกู้ใหม่) ปี 2557 

ค่าเล่าเรียน

ประมาณการค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

หลังจากผู้สมัครมารายตัวและยืนเอกสารการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้มารายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ตามวันที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในวันมารายงานตัว 

1. สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

    -  ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

2. สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง

    -  สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 20,000 บาท ในวันลงทะเบียน

    -  และส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา


Award

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

 addmission@spu.ac.th
 0 2 558 6888 ต่อ 2121-4
 @sripatum

เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการของนักศึกษา จึงส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรอบรู้ วิสัยทัศน์ ความเบิกบาน และคุณธรรม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทุกสาขาวิชาของแต่ละคณะดำเนินการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่นักศึกษาจะได้ แสดงความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 

SITE MAP

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

addmission@spu.ac.th
02-558-6888 ต่อ 2121-4
084-751-2900
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University