กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก International

คณะ/สาขา ที่เปิดสอน

คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ เทียบโอน*
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
        การจัดการความปลอดภัยการบิน กยศ.* - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
        ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* - - - -
        Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* - - - -
        การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* - - - -
        การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* - -
        การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
        การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* -
  คณะบริหารธุรกิจ
        การจัดการธุรกิจการบิน*** New กรอ./กยศ.* - - - -
        การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* - - -
        การจัดการ กยศ.* - - -
        การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์) กยศ.* - -
        การตลาด กยศ.* - -
        การเงิน กยศ.* - - -
  คณะศิลปศาสตร์
        ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - -
        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - - -
        ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New) กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะบัญชี
        การบัญชี กรอ./กยศ.* -
        Acountancy (Inter) New! กยศ.* - - - -
        การบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์) กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะนิติศาสตร์
        นิติศาสตร์ กยศ.* - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์
        ศิลปะการแสดง กยศ.* - - -
        ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* - - -
        การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ.* - -
        การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* - -
        วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย
        ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* - - -
        คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* - - -
        การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* - - -
        การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* -
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* - -
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* - - -
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* - - - -
        ออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* -
        วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* - - - -
        วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.*
        วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* - - - -
        วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* -
        วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - - -
        วิศวกรรมอุตสาหการ กยศ.* - - - -
        วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* - - -
  International College
        Thai Language (New) กยศ.* - - - -
        Airline Business กรอ./กยศ.* - - - -
        International Hospitality Management กยศ.* - - -
        International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* - - - -
        International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* - - -
        International Business Management กยศ.* - - -
        Business Chinese (New) กยศ.* - - - -
        Accountancy (New) กยศ.* - - - -
หมายเหตุ
  1. **คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
  2.  ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4

ค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1/2559
เทอม
2/2559
เทอม
3/2559
ตลอด
หลักสูตร
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน กยศ.* 2,480 33,100 36,000 25,400 316,300
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* 2,530 39,500 29,200 12,900 288,900
Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* 4,100 52,700 46,900 - 386,100
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,970 38,800 31,200 12,900 280,300
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,970 38,800 31,200 12,900 280,300
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* 2,530 38,800 32,600 12,900 286,900
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* 2,530 36,800 33,400 - 250,200
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 254,700
การตลาด กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 250,500
การเงิน กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 254,700
การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 254,700
การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์) กยศ.* 2,530 32,600 33,400 15,700 254,700
การจัดการธุรกิจการบิน*** New กรอ./กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 254,700
การจัดการธุรกิจดิจิทัล*** New กยศ.* 2,530 36,800 33,400 11,500 254,700
  คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 2,530 36,800 33,400 13,900 281,900
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* 2,350 38,000 33,600 12,100 291,800
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New) กรอ./กยศ.* 2,530 35,400 34,400 11,500 271,000
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ.* 2,660 35,400 33,400 14,300 268,500
Acountancy (Inter) New! กยศ.* 4,100 48,700 48,200 - 356,700
  คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ กยศ.* 2,350 36,800 32,000 12,900 288,900
  คณะนิเทศศาสตร์
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ.* 2,480 36,300 38,500 14,300 306,100
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* 2,350 36,300 38,500 14,300 294,100
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* 2,480 36,300 38,500 14,300 306,100
ศิลปะการแสดง กยศ.* 2,350 43,300 43,700 15,500 346,000
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* 2,480 36,300 39,100 14,300 320,100
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* 2,530 38,000 38,000 20,800 374,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* 2,530 39,500 36,500 20,800 371,400
การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* 2,530 38,000 38,000 20,800 372,100
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* 2,530 39,500 36,500 20,800 371,400
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* 2,530 34,400 34,600 11,500 268,100
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* 2,530 37,400 28,400 10,100 275,300
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* 2,530 38,600 25,400 12,700 270,200
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* 2,680 40,200 30,800 14,100 299,300
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* 2,350 44,200 38,800 13,300 421,600
ออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* 1,820 49,800 35,800 19,700 352,500
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* 2,820 41,700 36,100 14,300 345,100
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,820 33,400 30,000 14,200 371,600
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.* 2,820 41,700 36,100 14,300 342,700
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,310 32,400 30,200 14,200 360,200
วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* 2,310 41,100 36,100 14,900 343,900
วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* 2,310 41,700 36,100 14,300 334,000
วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* 2,310 41,700 36,100 14,300 318,400
  International College
Airline Business กรอ./กยศ.* 4,100 52,700 46,900 - 386,100
International Hospitality Management กยศ.* 4,100 54,700 52,200 24,100 217,600
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* 4,300 58,700 46,200 - 360,700
International Business Management กยศ.* 4,100 52,700 46,200 - 336,700
Business Chinese (New) กยศ.* 4,100 58,700 52,200 18,100 366,800
Accountancy (New) กยศ.* 4,100 48,700 48,200 - 356,700
Thai Language (New) กยศ.* 4,100 48,700 46,200 - 344,700

คณะ/สาขาวิชา กู้ยืม กรอ. ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน เทอม
1/2559
เทอม
2/2559
เทอม
3/2559
ตลอด
หลักสูตร
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* 1,370 41,000 33,800 17,100 160,600
การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* 1,050 41,000 36,600 17,100 161,600
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* 1,370 34,000 32,000 16,100 155,000
  คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ กยศ.* 1,370 34,000 32,000 16,100 155,000
การตลาด กยศ.* 1,370 36,800 32,000 16,100 150,800
  คณะบัญชี
การบัญชี กรอ./กยศ.* 1,710 36,800 37,600 17100 179,000
การบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์) กรอ./กยศ.* 1,710 36,800 34,800 15,700 179,000
  คณะนิเทศศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* 1,370 39,000 40,600 10,900 155,200
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* 1,370 30,000 36,800 15,300 155,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) กรอ./กยศ.* 1,050 34,800 36,400 10,900 163,600
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* 2,580 49,300 46,400 14,200 284,600
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,580 31,600 33,200 13,200 305,700
วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.* 2,390 44,700 39,200 22,200 276,800
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* 2,070 34,700 30,200 16,800 297,900
  International College
International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* 4,300 54,700 52,200 24,100 217,600

       หมายเหตุ

  • เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
  • *นอกเวลาราชการ หมายถึง การเรียนเสาร์-อาทิตย์ และอาจมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น


Why ? SPU

กว่า 45 ปี แห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงเชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol มาแชร์ประสบการณ์
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
มีผลการประเมินคุณภาพภายใน สูงสุดระดับดีมาก จาก สกอ. 4 ปี และผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3) ในระดับดีมาก จาก สมศ. ปี 2553

SPU LIFE


FAQ


1. ถาม : จบ กศน. มาเรียนอะไรได้บ้าง
      ตอบ : สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนค่ะ
2. ถาม : ต้องจ่ายค่าเทอมวันที่มาสมัครหรือไม่
      ตอบ : สามารถชำระค่าเทอมในวันที่สมัคร หลังจากที่สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว


3. ถาม : สมัครแล้วสัมภาษณ์เมื่อไร ?
      ตอบ : สามารถติดต่ดแจ้งชื่อ เข้ามาสัมภาษณ์ได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์
4. ถาม : หลักฐานประกอบการสมัครเรียน มีอะไรบ้าง?
      ตอบ : มีเอกสารการสมัครดังนี้ค่ะดูทั้งหมด
ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา


คณะ/สาขา ที่เปิดสอน

ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ เทียบโอน*
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
  การจัดการความปลอดภัยการบิน กยศ.* - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* - - - -
  Airline Business (Inter) กรอ./กยศ.* - - - -
  การจัดการโรงแรม กรอ./กยศ.* - -
  การจัดการการท่องเที่ยว กรอ./กยศ.* - -
  การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* - - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* -
  คณะบริหารธุรกิจ
  การจัดการ กยศ.* - - -
  การตลาด กยศ.* - -
  การเงิน กยศ.* - - -
  การค้าระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* - - -
  การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์) กยศ.* - -
  การจัดการธุรกิจการบิน*** New กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะศิลปศาสตร์
  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - -
  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* - - - -
  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New) กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะบัญชี
  การบัญชี กรอ./กยศ.* -
  การบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์) กรอ./กยศ.* - - - -
  Acountancy (Inter) New! กยศ.* - - - -
  คณะนิติศาสตร์
  นิติศาสตร์ กยศ.* - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์
  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล กยศ.* - -
  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด กยศ.* - -
  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ.* - -
  ศิลปะการแสดง กยศ.* - - -
  ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย
  ดิจิทัลอาร์ตส์ กยศ.* - - -
  คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กยศ.* - - -
  การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* - - -
  การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* - - -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กยศ.* -
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กรอ./กยศ.* - - -
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอ./กยศ.* - -
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* - - - -
  ออกแบบภายใน กรอ./กยศ.* - - - -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* -
  วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* - - - -
  วิศวกรรมไฟฟ้า กรอ./กยศ.*
  วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)** กรอ./กยศ.* - - - -
  วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* -
  วิศวกรรมอุตสาหการ กยศ.* - - - -
  วิศวกรรมยานยนต์ กรอ./กยศ.* - - -
  วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ กรอ./กยศ.* - - -
  International College
  Airline Business กรอ./กยศ.* - - - -
  International Hospitality Management (I-TIM) กยศ.* - - -
  International Hospitality Management กยศ.* - - -
  International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland) กยศ.* - - - -
  International Business Management กยศ.* - - -
  Business Chinese (New) กยศ.* - - - -
  Accountancy (New) กยศ.* - - - -
  Thai Language (New) กยศ.* - - - -
หมายเหตุ
  1. **คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
  2.  ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4

ค่าเล่าเรียน

ประมาณการค่าเทอม ปีการศึกษา 2559 (ณ วันที่ 1 พ.ค. 59)

การชำระค่าเทอมลงทะเบียน

1. ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง

    ทางเลือกที่ 1 ชำระค่าเทอมเต็มจำนวน

    ทางเลือกที่ 2 แบ่งชำระ  2 งวด  งวดแรกชำระ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระวันเปิดภาคเรียน

2. ผู้กู้ กรอ. และ กยศ.  

    - ผู้ที่ยืนเรื่องในระบบแล้ว สามารถทำเรื่องขอกู้ยืมได้  จ่ายค่าลงทะเบียนแรกเข้า 4,000 บาท

    - สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยืนกู้ จะยืนเรื่องได้ตอนขึ้นปี 2


ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

รับทุนรอบโควตาพิเศษ 20,000 บาท

เมื่อสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค. 59

เริ่มเรียนเดือน มิถุนายน 2560


การกู้ยืม กรอ./กยศ.

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. สามารถติดต่อขอกู้ยืมได้


Why ? SPU

SPU LIFE


Activity

Sripatum International College ขอชวนน้องๆ ม.ปลายทุกคน
ร่วมแสดงความคิดเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีน ที่มีผลต่อตัวเองและประเทศไทย
ลุ้นรับรางวัล เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ประเทศจีน 15 วัน มูลค่า 26,000 บาท
และ Gift Voucher มูลค่ากว่า 3,000 บาท

ชิงรางวัลได้ที่ https://goo.gl/forms/oKpI2TN915ULgqdu1


Award

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University