แนะนำหน่วยงาน


การบริหาร

สารจากผู้บริหาร

อาจารย์อรนุช  อุสาหะ
ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสังคมของการแข่งขัน การพัฒนา ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาความคิด ความสามารถให้เกิดความเชี่ยวชาญ ความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสังคมปัจจุบัน

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่ปัญญา ความเชี่ยวชาญ และสามารถสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคมข้างนอกเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว นั้นหมายถึงว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนจะมี Multi Skills ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ซึ่งศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้มีกิจกรรมเพื่อรองรับนักศึกษาทุกคน ทั้งที่เป็นกิจกรรมชมรมที่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนสนใจได้ และยังสามารถก่อตั้งชมรมโดยกลุ่มของนักศึกษาเอง ซึ่งจะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่คอยดูแลให้คำปรึกษาอีกด้วย

การใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย คือการได้รับประสบการณ์ทางตรงด้านการจัดการเรียน และเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในการทำกิจกรรมควบคู่กันไป ทุกกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมนั้นจะมีการบันทึกลงใน Transcript กิจกรรม เพื่อนักศึกษาสามารถนำไปประกอบการสมัครงาน สร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต และเหนือยิ่งกว่านั้น “การทำกิจกรรมมีส่วนทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์” ต่อไปอีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาในทุกด้าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีศักยภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข   สนุกกับการทำด้วยการจัดบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายทางด้านกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ปรัชญา
ปรัชญา : เบิกบาน มีคุณธรรม รับผิดชอบสังคม
Philosophy : Vivaciousness, Virtue, Social responsibility

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และทำกิจกรรมต่าง ๆตามความถนัดและความสนใจ
3. พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. จัดบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Mission:
1. To enhance and support students to organize and participate in various activities according to their aptitudes and interests.
2. To guide students to gain life skills filled with virtue, ethics and responsibility for society.
3. To effectively provide services and welfare for students.
4. To develop tasks and staff into professionals by using cutting- edge technology.
5. To set organizational networks that relate to both interior and exterior communities.

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ : สำนักงานกิจการนักศึกษามุ่งที่จะพัฒนาและบริการนักศึกษาให้เป็นคนดีเป็นผู้นำรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Vision : Aims to develop and provide services for students to become moral people, young leaders and accepted in society.

ปณิธาน​
ปณิธาน : มุ่งพัฒนานักศึกษาให้ถึงพร้อมวุฒิภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
Determination : Aim to develop students with full range of physical, mental, social and intellectual maturities.