แนะนำหน่วยงาน


: ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ :
 
         >>> การผลิตนักศึกษาที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรมการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยองค์ประกอบหลากหลายประการและงานกิจการนักศึกษาเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้สถาบันได้บรรลุตามจุดประสงค์
----------------------------------------------------------------------------
SPU’s major role is to provide students with the opportunity to become affluently educated people both physically and mentally with intellect, expertise, vivaciousness and virtue. Student Affairs Department has an emphasis on providing a variety of extracurricular activities according to aptitudes and interests of the students in order to effectively enhance, support and develop their needed qualifications.