แนะนำหน่วยงาน


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่สุดในการพัฒนานักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2532 เพื่อให้เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา
สถานที่ตั้ง อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10) ชั้น 5 ห้อง 501