บริการ


          >>>>> มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  และเป็นผู้ที่มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ซึ่ง กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจของนักศึกษา การควบคุมดูแลความประพฤติ การบริการและสวัสดิการต่างๆ    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหลากหลาย และก้าวทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. จัดบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. สร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย