แนะนำหน่วยงาน


: กลุ่มงานกิจการนักศึกษา :

         เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้มีความสุข สนุก ประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงาน สื่อสารร่วมกัน