แนะนำหน่วยงาน


ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
สำหรับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

---------------------------------------------------------------------------------
 
>>> 1.) บริษัท ไทยไพบูลย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตขอนแก่น
1.1 กรณี เสียชีวิต เบิกได้ 100,000 บาท
1.2 เบิกค่ารักษาประกันอุบัติเหตุ ได้คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

( นักศึกษาและบุคลากรต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วนำเอกสารมาเบิกเงินคืน ได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร10 ชั้น5 ห้อง 501 )
1.3 เอกสารที่ใช้ในการเบิกเงินคืน
  • ใบเสร็จรับเงิน    ฉบับจริง
  • ใบรับรองแพทย์  ฉบับจริง
  • ใบเสร็จการลงทะเบียน ในปีการศึกษา 1/2563 
  • สำเนาหน้าสมุดธนาคาร ที่เป็นชื่อของนักศึกษา/บุคลากร
>>> 2.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คุณเล็ก) เกียรติชัย พิบูลย์ทรัพย์สิน โทร 02-5791111 ต่อ 3177 มือถือ 099-116-9863