แนะนำหน่วยงาน


UploadImage
UploadImage
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนของกลุ่มงาน
- ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานของหน่วยงานในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- วางแผนอัตรากำลัง คัดเลือก สรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
- วางแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ทำแผนบูรณาการทั้งปีและให้มีการทำกิจกรรมหลากหลาย พัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สม่ำเสมอ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คำปรึกษา ติดตามให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
- สรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น
- ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พัฒนาสร้างเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน
 

งานบริหารงานทั่วไป
 - งานธุรการ
- งานประชุม
- งานงบประมาณ
-คู่มืองานต่างๆ
- รถตู้กลุ่มงานฯ
- จัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
- SAR
- KPI , Executive
- ประสานงานต่างๆ
 

งานบริการ
- งานพยาบาล
- งานประกันอุบัติเหตุ
- งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
- งานนักศึกษาวิชาทหาร

 
งานโครงการ

- วันเกียรติยศ  
- บริจาคโลหิต  
- U-know