แนะนำหน่วยงาน


          >>>>> มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  และเป็นผู้ที่มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ซึ่ง กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจของนักศึกษา การควบคุมดูแลความประพฤติ การบริการและสวัสดิการต่างๆ    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาในทุกด้าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีศักยภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข   สนุกกับการทำด้วยการจัดบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายทางด้านกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 

ปรัชญา
            เบิกบาน มีคุณธรรม รับผิดชอบสังคม
 

ปณิธาน
            มุ่งพัฒนานักศึกษาให้ถึงพร้อมวุฒิภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 

วิสัยทัศน์  
           มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ก้าวทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหลากหลาย และก้าวทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. จัดบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. สร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย