แนะนำหน่วยงาน


Vision & Mission

Vision : To be the one stop service center in enhancing student and faculty mobility and the internationalization of education on campus and curriculum development through global institutional collaborations.

“เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ และความเป็นนานาชาติด้านการศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรโดยความร่วมมือกับสถาบันทั่วโลก”

Mission : coordinates and seeks to build up academic cooperation with various educational institutions, private and public sectors, as well as both national and international organizations. OIR is also committed to create international activities such as Exchange Program for students and academic staff engaged in teaching & learning, research, culture exchange, training, and internship, in order to strengthen the good relations between the institutions.