แนะนำหน่วยงาน
เริ่มแรก                           อาจารย์สุชัย ทองแก้วกุล

2538-2545                   อาจารย์สมบูรณ์ พานิชอัตรา

2546-2547                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตชัย  เตโชติรส

2547-2549                   อาจารย์สมบูรณ์ พานิชอัตรา

2549-2549                   อาจารย์สหกรณ์ สงรัตน์

2549-2551                   อาจารย์ปัทมา ทิพย์โอสถ

2551-2552                   อาจารย์สมกรานต์ ทิพยกุล

2552-2553                   อาจารย์กิติกุล  ปุณศรี

2553-ปัจจุบัน                อาจารย์อัญญา ศรีสมพร


ข้อความวาระการดำรงตำแหน่ง

          สำนักงานบุคคลเป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มอำนวยการกลาง โดยประวัติความเป็นมาในระยะเริ่มแรกจัดตั้งเป็นสำนักงานบุคคล มีอาจารย์สุชัย ทองแก้วกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคนแรก
          ในปี พ.ศ. 2538  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์สมบูรณ์ พานิชอัตรา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล

          ในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานบุคคล เป็นสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิตชัย เตโชติรส ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์สมบูรณ์ พานิชอัตรา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล เรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุการงาน  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2549

          วันที่  16  มกราคม  2549   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์สหกรณ์  สงรัตน์   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และต่อมามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล

          วันที่ 1 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์ปัทมา ทิพย์โอสถ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล ในปี 2551 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นสำนักงานบุคคล เหมือนเดิม

          วันที่ 15 กันยายน  2551  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์สมกรานต์  ทิพยกุล  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล

          วันที่ 21 มกราคม  2552  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์กิติกุล  ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์  ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล  อีกตำแหน่งหนึ่ง

          วันที่ 1 กรกฏาคม  2553  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ อาจารย์อัญญา  ศรีสมพร  ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล และ  วันที่ 1 มกราคม 2554   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล