แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงานศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้านการเรียน สังคม อาชีพส่วนตัว และอื่น ๆ ทำให้นักศึกษามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการด้านการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะจึงให้ตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษา ขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 และศูนย์ให้คำปรึกษาได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะในปัจจุบัน
 

ปรัชญา
คนทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้

ปณิธาน
ปัญญา   เชี่ยวชาญ   เบิกบาน   คุณธรรม
 
พันธกิจ
1. ป้องกันนักศึกษาไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตรุนแรง
2. ช่วยเหลือแก้ไขนักศึกษาให้มีทักษะทางสังคม ปรับตัวได้ และประสบความสำเร็จในชีวิต
3. พัฒนาส่งเสริม ให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่แข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4. สร้างเครือข่ายทางการให้คำปรึกษา
 
วิสัยทัศน์
มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง และปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
 
 วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาชีวิตนักศึกษาให้สมบูรณ์
3. ให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยาด้านสุขภาวะและเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
4.จัดระบบปฏิบัติงานของศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างเครือข่ายของศูนย์ ให้คำปรึกษาสุขภาวะ