แนะนำหน่วยงาน


: ศูนย์สุขภาวะ :

         (Center for Wellness) เดิมชื่อ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว เป็นหน่วยงานภายใต้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์a และสำนักงานการกีฬา โดยได้รับความเห็นชอบให้ปรับชื่อหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหารงานจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556