ถามตอบ

ถาม : KPI ที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบภายในควรเป็นอย่างไร

ตอบ : วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดังนั้นดัชนีชี้วัดน่าจะหมายถึงมูลค่าเพิ่มขององค์กร (รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้)

ถาม : ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ : 1. มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม
            2. ความรู้ ทักษะ และมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบ