แนะนำหน่วยงาน


: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม :

         ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ( อาคาร10 ) ห้อง 10 – 503  มีภารกิจหลักสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยการร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม