สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม English Walk & Talk Rally 2017

โดย ครูคริสโตเฟอร์ ไรท์
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.08 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครร่วมกิจกรรม