page loader
จัดกิจกรรมสอนน้องๆ ถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
Young Talent Photography Workshop @ SPU #02
ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมสอนน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า ถ่ายภาพกับมืออาชีพในโครงการ Young Talent Photography Workshop @ SPU #02 "สอนน้องเป็นมือโปร ตั้งแต่ยังไม่โตดี" วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


Quote